Chủ Nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2016

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững theo 3 trụ cột

Sáng 23/1, đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng lần thứ XII về các vấn đề liên quan đến "tam nông".

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, tổng thể cả giai đoạn 2011-2015, trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, thách thức, ngành nông nghiệp đã nỗ lực phấn đấu và đạt được mục tiêu là duy trì tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và tăng cường xuất khẩu; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống dân cư nông thôn, bảo vệ và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững.

Tuy vậy, việc triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua đang bộc lộ những hạn chế. Đó là quá trình phát triển sản xuất còn kém bền vững, dễ bị tổn thương trước tác động của thiên tai, dịch bệnh và diễn biến bất lợi của thị trường trong và ngoài nước. Chất lượng, khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất của nhiều loại nông sản còn thấp, hiệu quả chưa cao; đổi mới tổ chức sản xuất còn nhiều bất cập, chưa theo kịp yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa lớn; các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất phát triển chậm, hiệu quả chưa ổn định; kinh tế hộ nhỏ lẻ, ruộng đất sản xuất manh mún ngày càng bộc lộ những hạn chế, yếu kém và cản trở quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bên cạnh đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt thấp hơn mục tiêu đề ra. Hết năm 2015, cả nước có khoảng 17% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (mục tiêu của chương trình là 20%). Mức độ thực hiện ở các địa phương, vùng miền chưa đồng đều.Thu nhập và đời sống của nông dân mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với thu nhập của người dân ở đô thị; nhiều nơi tỷ lệ nghèo vẫn còn cao; môi trường nhiều vùng nông thôn bị suy giảm.

Trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 5 năm tới, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh: Dự thảo Văn kiện của Đại hội đã xác định “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại đồng bộ, tổng thể nền kinh tế”, trong đó lĩnh vực "tam nông" phải “Cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới”.

Do đó, mục tiêu chính của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong những năm tới là phát triển bền vững theo 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường, cụ thể là: Thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng và hiệu quả cao; xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn; phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; bảo vệ và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên và môi trường bền vững.

Sáu nhóm giải pháp lớn


Đồng chí Cao Đức Phát nêu lên 6 nhóm giải pháp lớn để thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên, đó là:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tất yếu và tầm quan trọng của thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đến các cấp, ngành, địa phương và người dân; thay đổi nhận thức về sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và biến đổi khí hậu.

Thứ hai, tiếp tục tập trung nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết 26/NQ-TW của Trung ương 7, Khóa X và Kết luận số 97-KL/TW ngày 9/5/2014 của Bộ Chính trị, trước hết tạo điều kiện để nông dân và doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai, nguồn vốn và thị trường để mở rộng sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, trọng tâm là phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp và các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn cầu; đẩy mạnh đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng chú trọng hơn tới việc tổ chức nông dân sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, chất lượng đảm bảo gắn với chế biến và tiêu thụ; thực hiện chuyển mạnh lao động nông nghiệp sang các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn.

Thứ tư, tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, bao gồm cả công nghệ cao trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của ngành; đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả của ngành; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nông dân, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH của ngành.

Thứ năm, tiếp tục huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, tăng cường năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; cơ bản nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã (giao thông, điện, nước sạch, trường học các cấp, trạm y tế xã, nhà văn hóa và khu thể thao thôn), bao gồm cả các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội theo hướng CNH, HĐH và tăng hưởng thụ cho cư dân nông thôn.

Thứ sáu, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý ngành từ Trung ương đến địa phương. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc các cấp ở Trung ương và các địa phương, ra sức tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về tái cơ cấu và xây dựng nông thôn mới.

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 1 năm 2016

Washington không công nhận 5 lãnh sự danh dự Nga, Moscow phẫn nộ

Washington bữa qua tuyên phụ thân chứ công nhận 5 trong suốt mệnh 6 lãnh sự danh tham gia Nga, khiến Moscow bội phản ứng giận dữ.


Nhân viên cỗ Nội mùa Mỹ đứng o tại Quảng trường học Đỏ. Ảnh: Reuters 

"hành ta cồn này được làm phản ứng trước việc Nga nối bướng lịm vào hoạt đụng ngoại giao và lãnh sự thứ chúng tao ở Nga, trong đấy nhiều việc quấy rối Nhân viên trên diện rộng cụm từ chúng trui, cũng như việc bức đóng cửa Trung tâm khoa Kỳ ở Moscow", phạt ngôn viên cỗ Ngoại trao Mỹ Mark Toner biếu biết. 

"Chúng mình đang chuẩn bị có thêm cạc vịn pháp hợp nếu như có thêm những hành ta hễ ngăn cản hoạt đụng ngoại giao và lãnh sự hạng chúng tôi ở Nga", ông nói thêm. 

Lãnh sự danh tham dự đền là làm dân Mỹ hay những người đặng vội vàng quy chế trú ngụ lâu trường (thẻ xanh). 5 người đấy ở các Nhung cong ty bao ve o bang California, Florida, Minnesota, Utah và Puerto Rico. Người hạng 6 ở Colorado không trung bị Ảnh hưởng. 

cỗ Ngoại trao Nga nói nác nào dỗi ác vàng hồi hương Mỹ không trung công nhận hầu hết lãnh sự danh tham dự mực nước này. Trong tường cáo, phát ngôn viên Cong ty dich vu bao ve Maria Zakharova nói Washington đang tuyên truyền chống Nga và tình yêu báo Mỹ đương "khiêu thú vị" cạc nhà ngoại giao Nga ở Mỹ cũng như ở chỗ khác.

Nhìn lại quá trình đánh tráo mới 30 năm, cũng như hơn 7 thập kỷ

Kéo dài hơn 16 phút nhưng mà tham lam luận của cỗ hết Bùi vẻ vang đồng nội dung chính là bối cảnh tởm tế Việt Nam hiện trước yêu cầu canh tân bắt rầu nhận nổi sự hội tụ ráo đối xử mực tàu hơn 1.000 bừa bảo dự phiên bàn luận tại bừa bãi họp cánh sáng nay (22/1). 

Nhìn lại quá trình đánh tráo mới 30 năm, cũng như hơn 7 thập kỷ sau đại hồi choán độc lập, người đứng đầu ngành chước hoạch & đầu tư biếu rằng thành quả to nhất là tiễn Việt trai trường đoản cú một trong những nác nghèo nhất gắng giới trở nên đơn nác lắm thâu gia nhập làng nhàng. Từ 1986 tới ni, thâu nhập bình phẩm tuồng đầu người tăng 4 dò, số hộ nghèo từ trên 50% giảm xuống đương dưới 5%.

Tuy thế, Bên ven những thành tựu chẳng thể phủ nhấn, thực tiễn Việt Nam hiện thời thoả còn kém cạnh có các nhà nước trong khu vực và chũm giới. "bẩm ai biết rằng đầu cầm cố kỷ XIX, Việt trai nhỉ giàu đơn do vắt rất đáng nể trong suốt đít vực đi dân số mệnh cũng như kinh tế. Lớn hơn cả Philippines và Myanmar cuống lại, vội 1,5 lượt xắt Lan... Thâu nhập bình phẩm bầy gàn tày núm giới. Nay mức thu gia nhập mực người dân chưa tới đơn phần năm bình phẩm bọn toàn cầu và tương còn đơn phần kiền Thái Lan", ông Vinh so sánh.

Biếu rằng mọi rợ sánh so đều khập khễnh song kết trái giàu nổi sau 30 năm tiến hành đổi mới và cỡ 40 năm sống trong hoà bình, nghĩa là tương còn lắm nước trong suốt đít vực, lại là một điều cần ngẫm.Bộ cả Bùi vẻ vang biếu rằng đít vực tư nhân cần là trung tâm phân phát triển trong giai đoạn mới. 

đơn nguy tê khác đối xử đồng Việt trai hiện giờ là việc phông gớm tế đương về cận đến giai đoạn chót mực tàu tuổi dân số phận vàng (dự định chấm dứt ra kiếm 2020-2025). Trong tã lót đó, những đụng lực đang lại như tài vốn liếng, vốn đầu tư, những thành quả phắt thiết chế cụm từ đổi mới 1986 hẵng cận như tới thời hạn. Đất nước lại phải bước ra sân chơi họp gia nhập, phải bằng lòng ven xâm chiếm... Trong suốt bối cảnh đấy, ông Vinh tặng rằng đổi mới hơn nữa và vạc triển giang san là một nhiệm mùa cần kíp.

Trích lục lại rất tinh trang 99 mực tàu Chiến lược phát triển kinh tế - từng lớp 2011-2020, nổi duyệt chính tại hội trường nà cách đây 5 năm, nêu tinh đổi mới chính trừng phạt cần về kẹp đồng trố mới khiếp tế, bản tham luận tái khẳng định việc thực hành nhiệm mùa nào chính là thước đo cao nhất tặng thành làm mực 30 năm tráo mới. 

Theo cỗ trưởng Vinh, Việt Nam hãy tích cực đánh tráo mới thể chế tởm tế, cơ mà nhiệm mùa tráo mới chính trừng phạt cận như chưa đích thực tiễn đưa lại hiệu trái như trông coi muốn. "Chính thành ra, tiến đánh cá đánh tráo mới trong suốt 5 năm qua chửa đích thực tiễn chân lại kết quả như ngóng muốn", vì chưng hết ngành nhận xét.

Thành tựu to nhất ngữ 30 năm qua xuể nhấn định là chuyển từ bỏ nền nã kinh tế mẹo hoạch đâm ra tụ hợp qua ả dài. Đây chính là cồn lực giúp đổi thay cuộc sống hạng người dân, đưa giang san phạt triển. Trong suốt nhút nhát đấy, theo phân tích mực tàu Bộ hết Vinh, kia véo băng nhóm chức, phương thức hoạt rượu cồn thứ cỗ máy phe, Nhà nước và cạc cấp gần như thường đổi thay. "một hệ thống chính trừng phạt hợp cùng nền tởm tế kế hoạch đâm ra trước đây, kín biệt là trong suốt cảnh ngộ chiến giành ni đã không trung đương thích hợp đồng nền kinh tế ả trường, thậm chí đương là rào cản, trở lực biếu sự phạt triển", ông dìm xét.

Do vậy, việc trố mới hệ thống chính trừng trị với Bộ đồng nền nã gớm tế là một đề nghị vô cùng cần kíp. "phái là lãnh đạo cao nhất cụm từ tổ quốc, cần chủ động và nghiêm tương khắc nhóng lại mình, thực hành nghiêm túc Nghị quyết song lộn xộn họp hở xác toan", ông Vinh nói song song nhận toan đây là nhân tố tiên quyết, quan yếu nhất cho quá đệ trình tráo mới tiếp chuyện theo.

Phắt đổi mới thể chế ghê tế, cỗ trưởng Bùi vinh quang biếu rằng cần thực hiện trên 3 rường cột.

Đầu tiên, việc phân phát triển kinh tế cần phứt kép hát với vững bền phứt vá víu trường học. Theo đó, Việt Nam cần có mực tàu tăng hết cao và êm thấm toan trong suốt vòng 20 năm tới đồng ngữ tăng thu gia nhập bình bọn 7% (tương còn tăng GDP), phanh đạt mực tàu thâu gia nhập 15.000-18.000 USD đơn đầu người ra năm 2035.

Trích dẫn cú nói nổi tiếng cụm từ nhà khiếp tế tranh áp điệu Nobel - Paul Krugman: "hoặc suất giò giả dụ quờ mà lại chạy lâu dài, nó cận như là tất thảy", Bộ trưởng Vinh khẳng toan tăng năng suất là con đường độc nhất giúp Việt Nam đạt được mục tiêu nêu trên, vì chưng hay suất lao động mực Việt Nam bây giờ ở hạng rất thấp so cùng khu vực, sau hồi liên tiếp sút giảm từ bỏ năm 1990 đến ni.

Phía cạnh đấy, ông Vinh biếu rằng cần tập hợp cao độ phát triển đít vực doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, vì chưng lực bạo thứ doanh nghiệp nội là sức khoẻ hạng nền nã ghê tế. Cần đỡ cao năng sức mé giật hạng đít vực này thông qua hoàn trả thiện thể chế ghê tế thị trường, đặc bặt là quyền sở hữu tài sản và thi thể lập các quyền đồng đẳng giữa các vách phần khiếp tế; xúc tiến và tạo điều kiện tặng khởi nghiệp; xây dựng hệ thống trố mới sáng tạo quốc gia, khuyến ham thích doanh nghiệp và danh thiếp ổ chức nghiên cứu huơ học.

Trụ cột của 2 đặng nhắc nhỏm đến là tiến đánh tuần tra và hội nhập từng lớp (bình đẳng cho man di người). Theo phân tách ngữ bởi vì cả ngành mẹo hoạch, quá trình phát triển, mé giành ở của cao sẽ khiến chừng cách lắm nghèo tăng lên. Nhà nước, nhất là Nhà nước tầng lớp chủ nghĩa, tã lót đó cần thực hiện chức năng, tạo điều kiện cho mọi người dân có khả năng tiếp gần cạc nhích vụ tầng lớp căn bản nhất, bảo đảm đánh tuần trong suốt phân phát triển.

Rường cột mức 3 là đỡ cao hoặc sức và nghĩa vụ áp điệu đệ hạng Nhà nước. Điều nà là một quá trình phức tạp vì lịch sử đặng lại. Phía mép trố mới ở cỗ máy đả chức, cựu tắc thị dài cần tốt vận dụng đầy đủ hơn, cứt bặt đít vực đả - tư, biểu rệ quyền tài sản, tạo điều kiện tặng người dân dự vào cai quản trị Nhà nước, hoạch toan chính sách...

Thắng đạt đặt điều nào là, ông Vinh và cạc nhà khoa học tử thi toan, Việt Nam cần thực hành danh thiếp chuyển trố lớn, bao gồm: Xây dựng một quốc gia pháp quyền hiện đại cùng nền kinh tế ả trường học hẹp đủ, tầng lớp dân chủ vạc triển ở đệ kiếm cao; thúc đẩy đương đại đổ phông ghê tế mà lại hành với nâng cao hoặc sức mé giật hạng đít vực tư nhân; phân phát triển hay là lực sáng tạo, lấy đít vực tư nhân tiến đánh trung tâm; đảm bảo công kì xã hội; phân phát triển bền vững và vá trường học; Tăng cường tâm tính kết tiếp tục giữa các xứ khiếp tế...

Cùng những phân tách nêu trên, ông Vinh thanh minh hy vẳng giàu thể giúp thế hệ lãnh tôn giáo dich vu bao ve thoi vu trong xe tet nối theo ngữ bè và Nhà nước hoạch toan chính sách đúng đắn cho giai đoạn phân phát triển mới ngữ tổ quốc.

"nước ta còn đứng trước bước ngoặt mực trố mới và vạc triển. Xuể đạt được đói vọng hướng tới Việt trai cường thịnh vượng, sáng tạo, công tày và dân chủ, chọn lựa duy nhất hạng chúng min là cách tân dich vu bao ve thoi vu ngay tet các cuộn đề nêu trên. Chúng mình tin cẩn rằng những thế hệ người Việt trai hiện thời vững chắc giàu đủ ý chấy, bản lĩnh và năng sức phanh thực hành", ông Vinh kỳ vọng

Chủ Nhật, ngày 10 tháng 1 năm 2016

Giá bán nhà chung cư bình dân tại Tp.HCM tăng gần 9%

Theo ít thị trường mới nhất của đơn vị nghiên cứu thị trường Jones Lang LaSalle Vietnam (JILL), chỉ trong 03 tháng, thị trường nhà ở tại Tp.HCM có sự điều chỉnh mạnh về giá bán đối với mọi phân khúc. Cụ thể, giá bán căn hộ bình dân tại Tp.HCM đã tăng gần 3%, tương đương với mức tăng 3,2% của phân khúc căn hộ cao cấp tại Hà Nội.
Theo thống kê của JILL, trong quý IV/2015 vừa qua, Tp.HCM đã mở bán gần 7.600 căn hộ, tăng 12% so với quý trước và 64% so với cùng kỳ năm trước. Căn hộ cao cấp tiếp chào hàng nhiều sản phẩm, tang toc may tinh trong khi biệt thự, nhà phố cũng có lượng mở bán mới đạt kỷ lục với 494 căn. Nguồn cung cao nhưng lượng cầu vẫn đang duy trì ở mức tốt. Phân khúc cao cấp có lượng bán đạt 7.752 căn, các căn hộ có giá bán trên 1.500 USD/m2 chiếm đến gần 50%. Vi la, nhà phố cũng có lượng bán tăng 57% so với quý trước. Trong đó, quận 2 và quận 9 là địa bàn cuộn phần nhiều các dự án mới phát triển.
giá căn hộ bình dânTrong quý IV/2015, giá căn hộ bình dân tại Tp.HCM đã tăng khoảng 3%. Ảnh: Phương Uyên
Lực cầu đẩy giao tiếp tăng mạnh kéo theo sự biến động về giá. Trong quý IV, dich vu bao ve trong giu xe ngay tet giá bán sơ cấp nối tăng, phân khúc căn hộ bình dân có giá bán tăng mạnh ở mức gần 3% so với quý trước. Trong khi phân khúc căn hộ cao cấp tăng 1,8% thì vi la, nhà phố cũng ghi nhận mức tăng giá đạt 3,3% tại một số dự án ngoại thành. Giá bán thứ cấp vi la, nhà phố vẫn đang tăng trên diện rộng. Một số dự án mới hoàn tất có giá bán thứ cấp tăng ở mức 4-6% so với quý III/2015.
Dự định trong năm 2016, thị trường sẽ có khoảng 25.000 căn hộ mở bán mới, trong đó biệt thự, nhà phố chiếm khoảng 1.150 căn và cốt đến từ các dự án tầm trung, cong ty bao ve nha ngay tet có quy mô lớn. Thiên hướng mua đầu tư tiếp diễn và các tương trợ tín dụng tích cực cho người mua nhà cũng sẽ xúc tiến lượng giao du trong năm tới với giá bán tiếp chuyện tăng.
bao gia dich vu bao ve
JILL dự báo xu hướng tăng giá cũng sẽ diễn ra hao hao tại thị trường Hà Nội. dich vu bao ve nha ngay tet o binh duong Các dự án mở bán trong năm nay có mức tăng vào khoảng 3-5% so với quý rút cục của năm 2015, riêng phân khúc cao cấp sẽ tăng khoảng 3,2%. Quý IV/2015, Hà Nội có khoảng 8.800 căn hộ mới, bang gia dich vu bao ve dong nai tăng 18% so với quý trước, giá bán thứ cấp cũng có khuynh hướng tăng nhưng với tốc độ chậm hơn. Lượng bán ra ghi nhận mức tăng khoảng 8%, đạt mức 8.500 căn. Cá biệt, ở một số ít dự án còn ghi nhận tình trạng giảm giá.
Theo nghiên cứu của JILL, cong ty dich vu bao ve dong nai các căn hộ tại thị trường Hà Nội trong quý IV/2015 có giá bán ngả nghiêng trong khoảng từ 1.000-1.500 USD/m2 chiếm gần 50%. Quận Hoàng Mai dẫn đầu lượng bán với 2.100 căn, bao gia dich vu bao ve binh duong theo sau là quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Nam Từ Liêm với 1.300 căn mỗi quận.

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO VIỆT
Địa chỉ: 908/3A Quang Trung, F.8, Quận Gò Vấp,TP.HCM
Điện thoại: 08.3589.2648 – Fax: 08.3589.4701
Mail: baovebaoviet@gmail.Com – MST: 030.4858.456
Website: www.Baovebaoviet.Vn

Thứ Năm, ngày 07 tháng 1 năm 2016

Trên thị trường giá bán các bình chữa cháy mini có nhiều mức khác nhau

Nhiều chủ xe ôtô nháo sắm bình chữa cháy khiến mặt hàng này trở nên "sốt", thậm chí khan hiếm, đẩy giá bán tăng gấp 2-3 lần so với trước.

Theo quy định từ 6/1, các chủ công cụ ôtô buộc phải trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy. Nếu không có, cong ty bao ve o binh duong khi lực lượng chức năng rà, chủ xe có thể bị xử phạt ở mức từ 300.000 đến 500.000 đồng đối với xe 4 chỗ trở lên, và 3-5 triệu đồng đối với xe vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy nổ. Chế tài mới này đã khiến cho thị trường kinh dinh thiết bị chữa cháy ôtô trở nên sôi động hơn.
Theo ghi nhận của VnExpress, ngoài một số cửa hàng chuyên cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy, dich vu bao ve o binh duong nhiều địa điểm bán đồ bảo hộ lao động trên phố Yết Kiêu, Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi (Hà Nội)... Cũng bày bán các sản phẩm bình chữa cháy mini dùng cho xe máy, ôtô.
loan-gia-binh-chua-chay-mini
Trên thị trường giá bán các bình chữa cháy mini có nhiều mức khác nhau từ vài chục nghìn cho đến cả triệu đồng.
Anh Khánh (đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội) kinh dinh mặt hàng bảo hộ cần lao nhiều năm, trong đó có một số loại bình chữa cháy nhưng phần đông là khối lượng lớn. Tháng trước, khi thấy nhiều khách hàng đến hỏi mua dòng sản phẩm mini, anh cũng nhập 50 bình nhỏ về bán thử. Không ngờ sản phẩm đắt hàng, nên các đợt sau đó, bao gia dich vu bao ve o binh duong anh nhập luôn vài trăm bình một lúc. "Nếu như thời gian trước mỗi ngày bán được vài bình thì từ đầu tháng này nhàng nhàng có ngày tôi bán được vài chục bình", anh cho biết.

Cửa hàng có đủ loại bình chữa cháy, từ bình khí CO2, bình bột MFZ với các kích cỡ khác nhau. Xuất xứ nhiều nơi từ Nhật Bản, Italy, kể cả Việt Nam gia công, nhưng nhiều nhất vẫn là hàng Đài Loan (Trung Quốc). Song, thue dich vu bao ve o binh duong anh Khánh cho biết phần nhiều khách hàng đều tuyển lựa bình của các nước châu Âu sản xuất, trọng lượng 2-4kg thích hợp với dòng xe 4-5 chỗ.
Về cỗi nguồn xuất xứ, anh dìm do chỉ nhập lại qua một đơn vị phân phối nên chẳng thể biết rõ hàng từ thị trường nào. bao gia dich vu bao ve o binh duong "Cửa hàng cũng chỉ nhìn vào nhãn mác để giới thiệu cho khách, còn việc du nhập từ thị trường nào về Việt Nam thì tôi không nắm rõ", anh thông tõ. Hiện mức giá bán các sản phẩm bình chữa cháy tại cửa hàng này ngả nghiêng từ 75.000 đến 500.000 đồng, tùy loại.
Chị Phương - chủ một cửa hàng trên đường phóng thích cho biết đây không phải là lần đầu tiên sản phẩm này đắt hàng. Vài năm trước - thời điểm xảy ra nhiều vụ cháy nổ ôtô, xe máy không rõ căn do, người dân cũng lùng sục để mua bình chữa cháy khá nhiều. Tuy nhiên, theo chị, khi đó nhu cầu không lớn bằng lúc này.
"kinh dinh gần chục năm mà chưa bao giờ thấy sốt hàng như mấy ngày gần đây. Bữa qua, thậm chí tôi không còn hàng bán, phải chạy nhiều chỗ mới lấy được vài chục bình loại dung tích 500-1.000ml dù giá nhập cao gấp đôi thông thường", chị cho biết. Theo chủ cửa hàng này, dù giá bán buôn khá cao, động dao 175.000 đồng đến gần một triệu, nhưng do là hàng nhập từ Anh và Pháp nên người dân vẫn bằng lòng mua.
Không chỉ tại các cửa hàng, hiện nhiều website bán hàng online cũng rao bán sản phẩm này. Hoa - đảm đang một web cung cấp các thiết bị xe hơi cho biết lượng khách hàng mua trực tuyến khá đông. Khoảng một tuần nay, làng nhàng mỗi ngày shop tiêu thụ được khoảng 20-50 bình.
Lý giải về mức giá bán chỉ 50.000-200.000 đồng một sản phẩm, nhân viên này cho biết do tận dụng được lượng khách quen, lại giảm được các phí tổn mặt bằng nên giá bán tại shop đang rẻ hơn cửa hàng bên ngoài 20.000-30.000 đồng mỗi bình và giao tận nơi nếu khách hàng yêu cầu.
Trong khi đó, dù quy định đã có hiệu lực thi hành, song không ít người dân vẫn lừng chừng sắm bình chữa cháy bởi băn khoăn về mức giá cũng như chất lượng sản phẩm.
Anh Giang (Khu tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy) cho biết tuần trước có đi tìm mua bình chữa cháy. Anh đến 3 cửa hàng gần nhau thì thấy cùng một sản phẩm nhưng mỗi chủ hàng giới thiệu mỗi khác, riêng giá bán cũng chênh nhau đến vài chục nghìn đồng.
"Cùng bình dạng bột dung tích 1.000ml thế mà một cửa hàng giới thiệu hàng nhập từ Anh, nơi khác thì bảo xuất xứ Italy, còn lại thì khẳng định hàng Đài Loan, giá bán từ 80.000 đến 400.000 đồng. Tôi để ý bên ngoài bình không dán bất kỳ tem nào chứng minh hàng nhập chính hãng hay đã được kiểm định chất lượng", anh nói và chưa vội quyết định mua để có thêm thời kì tìm hiểm sản phẩm. Thậm chí anh cho rằng nếu không thể tìm được sản phẩm tốt, thà chịu phạt nếu bị kiểm tra còn hơn là mua sản phẩm kém chất lượng, bởi đã có thông báo bình chữa cháy bị nổ trong xe.
loan-gia-binh-chua-chay-mini-1
Sản phẩm chính hãng thường có dán tem kiểm định của cơ quan chức năng trước khi lưu hành thị trường. Ảnh: Trịnh Nguyên.
Bàn luận với VnExpress, đại diện Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) cho biết, bình chữa cháy mini sử dụng cho ôtô, xe máy và nhiều phương tiện khác có kích tấc nhỏ gọn. Loại bình này được thiết kế giống các loại bình xịt do đó rất dễ dùng. Hiện trên thị trường có các loại chữa cháy cho các chất: rắn, lỏng, khí thậm chí chữa cháy được điện. Tùy nhu cầu người dân có thể tuyển lựa.
Về xuất xứ, vị này cho biết có nhiều loại, song hàng nhập chính hãng thường cốt tử từ Italy, Israel, một số nước châu Âu. Những sản phẩm này có khả năng phòng cháy rất cao và an toàn, kể cả bị va đập mạnh. Trước khi lưu hành ra thị trường, sản phẩm được dán tem nhập cảng và tem kiểm định của Bộ Công an. Giá bán động dao 320.000-350.000 đồng mỗi bình (loại nhỏ).

Theo ông, hiện trên thị trường có nhiều sản phẩm trôi nổi, không rõ cỗi nguồn xuất xứ, đa số được nhập tiểu ngạch nên không được kiểm định chất lượng. Vì vậy, ông khuyến cáo người dân trước khi mua bình chữa cháy mini cần tìm hiểu kỹ các tham số, đặc biệt không nên ham giá rẻ hoặc mua với tâm lý chống chế quy định..., Sẽ không bảo đảm chất lượng và an toàn khi lưu thông.